Rosnę Zdrowo na Sportowo

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Rawicz oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Rosnę Zdrowo na Sportowo”.

„ROSNĘ ZDROWO NA SPORTOWO”
Projekt zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

ORGANIZATOR PROJEKTU:
Gmina Rawicz.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
1. budżet Gminy Rawicz
2. dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

ZAKRES ZADANIA I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Projekt będzie realizowany w 8 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Rawiczu
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. Kurpińskiego w Rawiczu
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Rawiczu
6. Szkoła Podstawowa w Masłowie
7. Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej
8. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi.

Zajęcia będą się odbywały w obecnych klasach I i II (od 05.03.2018 r. do 22.06.2018r.) i przyszłorocznych II i III (od 03.09.2018 r. do 07.12.2018 r.). Docelowo projektem zostanie objętych 435 uczniów w 24 grupach ćwiczeniowych. Udział ucznia w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Prowadzenie: nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Potrzeba realizacji projektu jest uzasadniona troską o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które zdrowiu sprzyja.

Cele projektu:
1. Zachęcenie dzieci do regularnej aktywności ruchowej.
2. Edukacja zdrowotna – dbałość o wykształcenie nawyku dbania o swoje zdrowie, stosowania właściwej diety.
3. Korygowanie wad postawy i zapobieganie ich występowaniu.
4. Uświadomienie dzieciom znaczenia hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wspomaganie w harmonijnym rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym.
5. Kształtowanie umiejętności działania indywidualnego i zespołowego.
6. Zapewnienie dzieciom warunków do rozwijania ekspresji ruchowej.
7. Rozwijanie motoryczności, podnoszenie sprawności fizycznej i wydolności organizmu.
8. Wskazanie dzieciom postaw godnych naśladowania poprzez prezentację sylwetek słynnych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami.
9. Wskazanie możliwości korzystania z bazy i oferty sportowej gminy Rawicz.

Uczestnicy projektu otrzymają koszulki z logiem projektu a na zakończenie jego realizacji – dyplom uczestnictwa w zajęciach i pamiątkową fotografię grupy.

REGULAMIN ZAJĘĆ

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Projekt „Rosnę zdrowo na sportowo” Gminy Rawicz powstał w odpowiedzi na uzasadnione potrzeby zadbania o prawidłowy rozwój dzieci, podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie. Stanowi uzupełnienie szkolnych, programowych zajęć obowiązkowych, które nie zaspokajają wszystkich potrzeb dzieci. Specjalnie dedykowany zajęciom sportowym z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej program ma powszechny charakter.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.
2. Zajęcia są bezpłatne.
3. Poznanie stanu zdrowia dziecka, ocena wad postawy odbywa się w oparciu o wyniki bilansu, konsultacje z rodzicami, w razie potrzeby – z lekarzem, higienistką.
4. Zajęcia są prowadzone według harmonogramu załączonego do wniosku, udostępnionego rodzicom/opiekunom prawnym uczestników projektu i samym ćwiczącym.
5. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na udział dzieci w zaplanowanych zajęciach.
6. Warunki opisane w niniejszym regulaminie są akceptowane przez rodziców /opiekunów prawnych uczniów.
7. Każdy uczestnik zajęć zaplanowanych w projekcie zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
8. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń nauczyciela dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń.
9. Nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnie lub ustnie u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
10. Zajęcia i frekwencja uczniów dokumentowane są w dzienniku zajęć prowadzonym dla każdej grupy.
11. Uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem szkolnym.
12. Szkoła i nauczyciele prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
13. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne
z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
1. Uczestnicy są zobowiązani do:
a/ przestrzegania zasad współżycia społecznego,  poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
b/ przestrzegania obowiązujących w danym obiekcie sportowym przepisów,
c/ uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym,
d/ stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
e/ informowania nauczyciela przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
f/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Uczestnicy mają prawo do:
a/ uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony nauczyciela / instruktora,
b/ poszanowania swoich poglądów i przekonań.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do nauczyciela / instruktora.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie zmiany regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie internetowej organizatora zajęć.
4. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie po zapoznaniu się ze sprawą rozstrzyga organizator zajęć.