Informacja dla rodziców – 5.04.2019

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał dyrektora szkoły do przedstawienia Państwu następującej informacji:

„Informacja dla rodziców

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

 W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z tego korzysta.

Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu, zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący.”

W nawiązaniu do niej chciałbym nadmienić, że w związku z wielce prawdopodobnym strajkiem nauczycieli w naszej szkole, który ma się rozpocząć od dnia 8 kwietnia 2019r. nie będziemy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki uczniom naszej szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zapewnimy opiekę dzieciom w godzinach pracy szkoły od 7.00 do 15.00.

O wszelkich zmianach związanych z akcją strajkową będziemy Państwa informować poprzez e-dziennik.

Informuję również, że w porozumieniu z organem prowadzącym istnieje możliwość skorzystania z oferty Rawickiej Biblioteki Publicznej w godzinach jej pracy oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szyszko

—————————————————————————————————————

Szanowni Rodzice

Alternatywne formy zajęć dla dzieci zadeklarowała Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. W godzinach otwarcia Biblioteki i filii dzieci mogą korzystać z zajęć komputerowych, gier planszowych i zajęć bibliotecznych w grupach do 20 osób, za zgodą i odpowiedzialnością rodziców. Z kolei Muzeum 8 kwietnia w godz. 11.00 – 13.00 przygotowało zajęcia warsztatowe o tematyce regionalnej. Tutaj zgłoszenia dzieci są przyjmowane telefonicznie (65 545 35 75) do wyczerpania limitu miejsc. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.

Z kolei ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola/szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni.