Informacja dla rodziców – 12.04.2019

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Przypominamy, że w dniach 15, 16 i 17 kwietnia, czyli w poniedziałek, wtorek i środę w szkole odbędzie się Egzamin ósmoklasisty.

UWAGA:

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Przyjemskiego 35. Proszę o przybycie uczniów o godz. 8.00 do holu szkoły.

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Uczniowie klas I – VII i 3 klas oddziałów gimnazjalnych w przypadku kontynuowania akcji strajkowej nauczycieli zostają pod opieką Rodziców, czyli od 15 kwietnia nie ma zajęć dydaktycznych do odwołania.

Andrzej Szyszko

Informacja dla rodziców – 7.04.2019 godz. 22

Szanowni Państwo,

Z ostatnich przekazów płynących z mediów wynika, że negocjacje nauczycielskich związków zawodowych z rządem zakończyły się niepowodzeniem.

Zgodnie zatem ze stanowiskiem strony związkowej, od dnia 8 kwietnia 2019 roku, rozpocznie się bezterminowa akcja strajkowa w której udział zadeklarowało ponad 85% nauczycieli naszej Szkoły.

Zwracam się w związku z tym do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Andrzej Szyszko

Informacja dla rodziców – 5.04.2019

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał dyrektora szkoły do przedstawienia Państwu następującej informacji:

„Informacja dla rodziców

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

 W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z tego korzysta.

Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu, zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący.”

W nawiązaniu do niej chciałbym nadmienić, że w związku z wielce prawdopodobnym strajkiem nauczycieli w naszej szkole, który ma się rozpocząć od dnia 8 kwietnia 2019r. nie będziemy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki uczniom naszej szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zapewnimy opiekę dzieciom w godzinach pracy szkoły od 7.00 do 15.00.

O wszelkich zmianach związanych z akcją strajkową będziemy Państwa informować poprzez e-dziennik.

Informuję również, że w porozumieniu z organem prowadzącym istnieje możliwość skorzystania z oferty Rawickiej Biblioteki Publicznej w godzinach jej pracy oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szyszko

—————————————————————————————————————

Szanowni Rodzice

Alternatywne formy zajęć dla dzieci zadeklarowała Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. W godzinach otwarcia Biblioteki i filii dzieci mogą korzystać z zajęć komputerowych, gier planszowych i zajęć bibliotecznych w grupach do 20 osób, za zgodą i odpowiedzialnością rodziców. Z kolei Muzeum 8 kwietnia w godz. 11.00 – 13.00 przygotowało zajęcia warsztatowe o tematyce regionalnej. Tutaj zgłoszenia dzieci są przyjmowane telefonicznie (65 545 35 75) do wyczerpania limitu miejsc. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.

Z kolei ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola/szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni.

„Wiosna w poezji dziecięcej”

Dnia 29 kwietnia w klasie II d odbył się konkurs recytatorski „Wiosna w poezji dziecięcej”. Celem konkursu było motywowanie dzieci do aktywnego i twórczego działania. Umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich. Wzmacnianie wiary we własne siły oraz podniesienie samooceny. Czytaj więcej